UA-193056212-1

เกี่ยวกับเรา

  

บริษัท เศรษฐ์สหมิตร จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในปี พ.ศ. 2562 

บริษัท เศรษฐ์สหมิตร จำกัด ได้เริ่มธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้านวัตกรรม โดยเรามุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินค้านวัตกรรมในภูมิภาคเอเชีย 

พร้อมพัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวดเร็วในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 

และช่วยเหลือพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

 

 

 

 

พันธกิจ (Mission)

 
  • ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
  • ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
  • สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
  • พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 
  • สร้างความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง
  • ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    (Asian Economic Community : AEC) และในระดับสากล